User Options

R.I.P Micheal Jackson


(offline)
Name:   Destiny Lynnâ„¢Ranking:   --
Birthday:   1999-05-08Country:   
Joined:   2009-06-19Location:   
Posts:   0 comments
Uploads:   
Web:   
Name:   Destiny Lynnâ„¢
Birthday:   1999-05-08
Joined:   2009-06-19
Location:   
Uploads:   
ṃøøḋ:ṡïсќ :(
:

ώεll ÿεlløώ τhεɾε.ïƒ ÿøυ ώαṉṉα сøṃε øṉ ṃÿ ραģε τø ƒïģhτ τhεṉ ģø αhεαḋ αṉḋ ṡεṉḋ ṃε α ṃεṡṡαģε сhυʐ ïƒ ÿøυ ḋø ï ḋøṉτ εṿεṉ сαɾε ï ώøṉτ ɾερlÿ/ɾεαḋ ÿøυɾ ṃεṡṡαģε.вυτ ïƒ ÿøυ сαll ṃε α сυṉτ ṉø ṃαττεɾ ώhατ ï ώïll ɾερøɾτ ÿøυ.ï ώøυlḋ øṉlÿ lïќε ρεαсε ṃεṡṡαģεṡ øṉ ṃÿ ραģε ïṉƒαсτ ï hαṿε α ρεαсε сlυв!ïƒ ÿøυ ώøυlḋ lïќε τø јøïṉ ģɾεατ сlïсќ ṃÿ ώεв.ï ɾαεllÿ ḋøṉτ τhïṉќ ÿøυ ṡhøυlḋ ṃεṡṡ ώïτh ṃε.ïƒ ÿøυ ḋø ï сαṉ τɾÿ ατ lεαṡτ τø ģετ ÿøυ вαṉṉεḋ.ïƒ ÿøυɾ øṉε øƒ ṃÿ ƒɾïεṉḋṡ ƒɾïεṉḋṡ αṉḋ ÿøυ ṡεε ώε αɾε ïṉ α ƒïģhτ ḋøṉτ вυτ ïṉ!!!ïƒ ÿøυ ḋø ï ώøṉτ αṉṡώεɾ ṡø ïτṡ α ώαṡτε øƒ ÿøυɾ τïṃε.αṉÿώαÿ...ï ḋøṉτ ταќε αḋḋṡ.ï ḋø ταќε ɾεσυεṡτṡ.вυτ ƒøɾ τhε ɾεσυεṡτ ï ώïll øṉlÿ ģïṿε ÿøυ α αṿαταɾ øɾ ģɾαρhïс.ï ώïll ṉøτ ģïṿε ÿøυ αṉÿ øτhεɾ τhhεṉ τhατ.ṃÿ вƒƒṡ αɾε αllÿ,αјlα.αṉḋ ģεṉα.øќαÿ вÿεε.
dєαr víєwєrs,
α ṉøτε τø ṃÿ ṿεïώεɾṡ
dєαr víєwєrs
íf í чєll αt чσu ím sσrrч вut í just dσnt fєєl sσ gσσd.ím síck αnd ím ín α crαnkч mσσd.sσrrч íf í cuss/чєll/ínsult чσu ím just ín α вαd mσσd вєcαusє ím síck.
-Destiny

Destiny Lynnâ„¢'s buddies:
Login or register to add Destiny Lynnâ„¢ as your friend!

User Comments

Add your comment

Please login or register to submit your comment.